MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Reforma fiscal a Andorra. El passat 8 febrer es va publicar al BOPA la reforma fiscal que afecta principalment els impostos directes a Andorra (IRPF, IS, IRNR).

2 minutos de lectura
Reforma fiscal a Andorra. El passat 8 febrer es va publicar al BOPA la reforma fiscal que afecta principalment els impostos directes a Andorra (IRPF, IS, IRNR).

Reforma fiscal a Andorra. El passat 8 febrer es va publicar al BOPA la reforma fiscal que afecta principalment els impostos directes a Andorra (IRPF, IS, IRNR).

En aquesta primera columna m’agradaria informar els propietaris de béns immobles que aquesta reforma fiscal els afecta de ple en la liquidació d’impostos i organització empresarial.

Val la pena remarcar que totes aquelles societats patrimonials que paguen despeses financeres tenen una limitació de deducció de les mateixes equivalent al 30% del resultat comptable positiu corregit, amb un límit màxim de 500.000 euros. També es modifiquen els percentatges d’amortització dels actius intangibles i es deroga el règim especial d’amortització per a noves inversions previstes a l’article 26 de la Llei de l’impost sobre societats.

S’introdueix un nou límit a la compensació de bases de tributació negatives i a l’aplicació de deduccions, de tal manera que la compensació i l’aplicació de les mateixes no pot reduir la quota de tributació en més d’un 70%.

S’introdueixen nous incentius en l’Impost de Societats i l’IRPF en relació amb els contractes d’arrendaments d’habitatges per a residència habitual i permanent situats al Principat.

S’introdueixen requisits objectius per delimitar quan una renda d’origen immobiliari es considera rendiment d’activitat econòmica o rendiment del capital immobiliari, fixant un nombre mínim o igual de sis immobles o uns ingressos per lloguers superiors als 100.000 euros.

I per acabar amb aquesta primera columna de la reforma fiscal, vull esmentar la supressió de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que s’integra en l’impost de societats i en l’IRPF.

Són molts canvis que suposaran als empresaris haver de revisar els seus procediments i sistemes d’organització interna de les seves empreses, amb l’objectiu d’adaptar-los a la nova reforma fiscal i a les obligacions que tenen tots els contribuents amb l’administració.

Reforma fiscal a Andorra. El passat 8 febrer es va publicar al BOPA la reforma fiscal que afecta principalment els impostos directes a Andorra (IRPF, IS, IRNR).

 

Álvaro de Madrid, se ha llevado una de nuestras autocaravanas HYMER un magnífico vehículo. Autocaravanas de segunda mano y de ocasión como nuevas.