MARQUETING DE CONTINGUTS

Empreses Andorra | Ofertes Andorra | Esdeveniments Andorra | Anuncis Andorra | Empreses

Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA amb seu a Malgrat de Mar - Maresme, esta estudiant el mercat Andorra Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA, amb seu a Malgrat de Mar (Maresme), combina la producció industrial amb l'elaboració artesanal i tradicional dels productes més dolços Els quatre germans Comas i la nova generació de Gelats Alemany, Víctor Comas. QUIM PUIG. Un dels nostres millors actius és saber on són els nostres límits

Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA amb seu a Malgrat de Mar - Maresme, esta estudiant el mercat Andorra Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA, amb seu a Malgrat de Mar (Maresme), combina la producció industrial amb l'elaboració artesanal i tradicional dels productes més dolços Els quatre germans Comas i la nova generació de Gelats Alemany, Víctor Comas. QUIM PUIG. Un dels nostres millors actius és saber on són els nostres límits

Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA amb seu a Malgrat de Mar - Maresme, esta estudiant el mercat Andorra Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA, amb seu a Malgrat de Mar (Maresme), combina la producció industrial amb l'elaboració artesanal i tradicional dels productes més dolços Els quatre germans Comas i la nova generació de Gelats Alemany, Víctor Comas. QUIM PUIG. Un dels nostres millors actius és saber on són els nostres límitsQuatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA amb seu a Malgrat de Mar – Maresme, esta estudiant el mercat Andorra

Quatre generacions fetes de gelat i xocolata
Gelats i xocolates Alemany SA, amb seu a Malgrat de Mar (Maresme), combina la producció industrial amb l’elaboració artesanal i tradicional dels productes més dolços

Els quatre germans Comas i la nova generació de Gelats Alemany, Víctor Comas.
Un dels nostres millors actius és saber on són els nostres límits

El nucli de Gelats Ale­many es va ges­tar en l’obra­dor d’un pas­tis­ser del cen­tre de Mal­grat for­mat a Man­resa. Joan Ale­many era un home inquiet i espa­vi­lat, espe­ci­a­lista de la xoco­lata, que també tre­ba­llava l’ela­bo­ració del gelat segons la recepta tra­di­ci­o­nal ita­li­ana. Un con­tacte fortuït amb el pro­pi­e­tari d’una pensió de Cale­lla li va obrir el camí de la pro­ducció de gelats per a l’inci­pi­ent sec­tor del turisme de mas­ses que, amb el temps, repre­sen­ta­ria el 65% del volum de negoci i la dedi­cació de la quarta gene­ració. L’empresa, amb seu al polígon indus­trial de Can Pata­lina des de 1996, és una sòlida estruc­tura fami­liar amb més de sei­xanta anys d’història i que com­bina el tre­ball arte­sa­nal de la xoco­lata, espe­ci­al­ment de les mones de Pas­qua, amb l’ela­bo­ració de dues línies de gelat: indus­trial i arte­sa­nal.

Joan Comas, gerent de Gelats Ale­many SA, des­taca que la filo­so­fia de l’empresa es basa en un prin­cipi sim­ple defen­sat per l’avi: hi ha dues mane­res de créixer: una, fer-te gran; l’altra, fer-ho millor. “Els nos­tres cli­ents indus­tri­als són bàsica­ment grans col·lec­tius i els arte­sans, pas­tis­sers i gela­ters pro­fes­si­o­nals”, apunta Comas, que asse­gura que l’èxit de la firma cal bus­car-lo en el fet de “saber on són els límits”.Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA amb seu a Malgrat de Mar - Maresme, esta estudiant el mercat Andorra Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA, amb seu a Malgrat de Mar (Maresme), combina la producció industrial amb l'elaboració artesanal i tradicional dels productes més dolços Els quatre germans Comas i la nova generació de Gelats Alemany, Víctor Comas. QUIM PUIG. Un dels nostres millors actius és saber on són els nostres límits

Després d’anys d’omplir mili­ons de vasets de gelat –pro­ducció d’alta rotació i baix cost– per a la majo­ria d’hotels de l’Alt Maresme, l’any 2001 l’empresa va voler tor­nar als orígens i va recu­pe­rar la línia de gela­te­ria arte­sa­nal. “Es tracta del nos­tre pro­ducte amb més durada en el mer­cat perquè es ven des que comença el bon temps fins ben entrat l’hivern”, apunta Josep Comas, també pro­pi­e­tari de l’empresa. Un gelat artesà en unes ins­tal·laci­ons indus­tri­als? “Inde­pen­dent­ment de la grandària de les ins­tal·laci­ons, par­lem d’un gelat ela­bo­rat amb pro­duc­tes natu­rals, sense aire forçat i fet per les mans de la gent, no per les màqui­nes”, explica Joan Comas. Aquest gelat es ven prin­ci­pal­ment a gela­te­ries en enva­sos de qua­tre litres i amb més de 40 gus­tos. Tot i això, com ja pas­sava en temps de l’avi, la vai­ni­lla, la xoco­lata i la maduixa man­te­nen un lide­ratge indes­truc­ti­ble. “El gelat cone­gut com a Pitufo pel seu color blau i el sor­bet de mojito també tenen un públic fidel”, matisa el gerent de Gelats Ale­many SA. Actu­al­ment la gela­te­ria arte­sa­nal repre­senta un 35% de la pro­ducció total i els ger­mans Comas pre­ve­uen inver­tir les pro­por­ci­ons amb el gelat indus­trial en un futur pròxim. Per què? “Pel fet dife­ren­cial, pel gust de fer-ho millor, per la marca de la casa.” Els argu­ments són diver­sos. Tot i això, a Gelats Ale­many no rene­guen en cap cas del pro­ducte indus­trial: “Ens ha permès con­ti­nuar tre­ba­llant i en garan­tim la màxima qua­li­tat a un preu ajus­tat.” La gela­te­ria a gran escala els ha permès satis­fer la demanda de col·lec­tius molt diver­sos. Tot i que l’hos­ta­le­ria ha estat per tra­dició en els pri­mers llocs, el pro­ducte també arriba als men­ja­dors esco­lars o a cen­tres peni­ten­ci­a­ris, entre d’altres.

Obra­dor d’obra­dors.

En el camp de la xoco­lata, però, Gelats Ale­many SA pre­fe­reix man­te­nir-se en un segon pla dei­xant en mans dels pas­tis­sers cata­lans l’auto­ria com­pleta de les mones. “Els nos­tres cli­ents són ells, no la gent que va a com­prar a l’esta­bli­ment, i volem que con­tinuï així”, cons­ta­ten. El fet artesà en aquest àmbit de la pro­ducció també és indis­cu­ti­ble. “Les nos­tres mones les fan i les mun­ten pro­fes­si­o­nals de la pas­tis­se­ria”, des­ta­quen. Pre­ci­sa­ment és el ter­cer germà, Jordi, qui viatja durant tot l’any a les prin­ci­pals fires de pas­tis­se­ria del món per cap­tar les idees i per­so­nat­ges que mar­ca­ran la temporada vinent. “També es passa mol­tes hores davant del tele­vi­sor mirant pro­gra­mes infan­tils, perquè l’èxit d’un per­so­natge de mona el mar­quen els infants”, comenta Josep Comas. En aquest sen­tit, amb el Barça com a líder abso­lut, les repre­sen­ta­ci­ons de les Mons­ter High, el can­tant coreà de l’èxit Gang­nam Style o la mateixa este­lada faran furor el pròxim dia de Pas­qua. L’oferta de pro­duc­tes de l’empresa es com­pleta amb la dis­tri­bució de dife­rents mar­ques, naci­o­nals, esta­tals i euro­pees com poden ser el pa i la bri­oi­xe­ria Bell­solà, els gelats Häagen-Dazs o les cre­mes i gelats Ala­cant i Antiu Xixona.Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA amb seu a Malgrat de Mar - Maresme, esta estudiant el mercat Andorra Quatre generacions fetes de gelat i xocolata Gelats i xocolates Alemany SA, amb seu a Malgrat de Mar (Maresme), combina la producció industrial amb l'elaboració artesanal i tradicional dels productes més dolços Els quatre germans Comas i la nova generació de Gelats Alemany, Víctor Comas. QUIM PUIG. Un dels nostres millors actius és saber on són els nostres límits
El futur.

Els pro­pi­e­ta­ris de Gelats Ale­many SA con­si­de­ren que, mal­grat la crisi que afecta tots els sec­tors, poden mirar el futur amb cert opti­misme. “Dar­rere dels bons resul­tats hi ha un gran equip humà que tre­ba­lla per un pro­jecte il·lusi­o­nant”, cons­tata Joan Comas, que recorda que la família també ges­ti­ona fora de l’empresa dos esta­bli­ments tipus granja-gela­te­ria a Cale­lla i Mal­grat de Mar. Ampliar l’oferta de pro­duc­tes? “Més aviat con­ti­nuar inno­vant en aquells que ja ens fun­ci­o­nen i pot­ser afe­gi­rem algun sabor nou, com iogurt amb fruits ver­mells, tira­misú o meren­gatta”, refle­xi­ona Comas. I pel que fa a la xoco­lata, també se seguirà el mateix patró? “La inno­vació en el món de les mones de Pas­qua està més que garan­tida perquè depèn moltíssim de les modes i dels per­so­nat­ges que mar­quen la tendència cada any”, asse­nyala el gerent de Gelats Ale­many SA, però repe­teix amb orgu­llosa tos­su­de­ria: “La qua­li­tat con­ti­nuarà sent la nos­tra prin­ci­pal pre­o­cu­pació.” No entra dins els objec­tius de la firma situar-se en el mer­cat com a marca per al cli­ent fina­lista. “La nos­tra satis­facció màxima és veure com el pro­fes­si­o­nal ens és fidel i com aquell que se’ns apro­xima i ens tasta es queda amb nosal­tres”, cons­tata Joan Comas. I can­viar d’ubi­cació o expor­tar? “Cata­lu­nya és molt gran, té un gran poten­cial; els pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat, arte­sans, tra­di­ci­o­nals i de qua­li­tat tenen el seu mer­cat, un gran mer­cat”, afirma. Combina la producció industrial amb l’elaboració artesanal i tradicional dels productes més dolços